Historie

Víkendový program TEC vznikl ve Spojených Státech v roce 1965, jeho kořeny jsou však ještě starší a sahají až k programu Cursillo de Christiandad, který vznikl v roce 1940 ve Španělsku. Tehdy muži jen doprovázeli své ženy před kostel a po skončení mše tam na ně   opět čekali. Byl to tedy sice na svou dobu odvážný, přesto však inspirovaný pokus  zatáhnout muže zpět do dění v církvi.  
Program svůj úkol kupodivu splnil a brzy se rozšířil  ze Španělska do dalších zemí. Byl čtyřdenní, v původní podobě probíhal odděleně pro muže a pro  ženy, a stále funguje, a to i v České republice.

Po II. Vatikánském koncilu pak připravil v USA  otec Matthew Fedewa spolu s řádovou sestrou Dorothy Gereke a dalšími spolupracovníky zkrácený a více prožitkově orientovaný víkendový program  pro katolickou mládež ze středních škol, který označil zkratkou  TEC (Teens Encounter Christ = Mladí se setkávají s Kristem).

  Za páteř programu TEC  zvolil otec Fedewa to, co chápal jako centrální bod křesťanské víry -   poznat a osobně prožít Velikonoční tajemství, jak nám ho podává  Jan 12,24: 
"Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek."
Toto společné prožívání Kristova poselství o smrti, ze které pochází nový život - "zemřít, vstát, vykročit" -   tak postupně prochází všemi činnostmi a událostmi programu.

Ve své klasické podobě fungoval TEC jako víkendový pastorační program pro maturanty, ale pro jeho velkou popularitu  se brzy objevily pokusy posunout věkovou hranici účastníků jak dolů, tak i nahoru.  Proto lze původní zkratku TEC interpretovat v širším smyslu jako Together Encounter Christ = Společně se setkat s Kristem, a přesahuje tak oficiální proud TECu v USA.  Slovo "together" zde vyjadřuje to, co je další zásadou programu - vše se zde prožívá ve  společenství.  
V současné době je možné se s TECem a odvozenými programy setkat nejen v Americe, kde vznikl, ale i Evropě, v Asii a v Africe.  U nás se TEC rozběhl v roce 1993 a od té doby pokračuje s čtvrtletní až pololetní frekvencí. Ze své klasické podoby byl u nás dále doladěn pro specifické skupiny účastníků - existuje zde ještě  TEC+ (čti "TEC-plus", dřívejší zkratka byla sTEC), neomezený věkovou hranicí shora. 
Dále se v roce 1999 po úspěšných pokusech s účastí ještě mladších lidí odštěpil další program QUEST, který je dvoudenní a méně náročný. Jeho páteří je trojí  přikázání Miluj! (Lk 10, 27). Je velmi podobný TECu co do dynamiky a  metodiky vedení, a je vhodný pro účastníky ve věku 13-15 let. 
Ojediněle se objevují i účelově odvozené programy pro vězně v nápravných zařízeních, pro  hluchoněmé, pro handicapované apod.